OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Otevírací doba sběrného místa:

duben - říjen (letní čas)


středa: 16.00 - 18.00 hod.

sobota: 9.00 - 11.00 hod.

březen, listopad (zimní čas)

středa: 15.00 - 17.00 hod.

sobota: 9.00 - 11.00 hod.

 

prosinec -únor

sobota: 9.00 - 11.00 hod.

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Poplatek za odpad pro rok 2020

Výše poplatku: 450,-Kč/osoba

Termín zaplacení: 31. březen 2020Možnost zaplacení: osobně na obecním úřadu nebo bankovním převodem na účet obce Ladná: KB Břeclav 35-6979690237/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníkaSvoz zajišťuje společnost HANTÁLY a.s., Velké Pavlovice

kontakt: 602 746 252


Zpoplatnění uložení stavební suti:

Vozík - 100,- Kč

Kára - 30,- Kč

Kolečko - 10,- KčNahoru

Kanalizace a čistička odpadních vod

Harmonogram prací na výstavbě kanalizace a ČOV

Výtah z některých zákonných ustanovení týkajících se vypouštění odpadních vod:

 

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novely č. 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní nebo obecní kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. V případě vypouštění odpadních vod do jímky musí být tato jímka nepropustnou a zkolaudovanou jako jímka na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí.

Vlastník kanalizace, obec Ladná, jako provozovatel má právo dle § 8 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novely č. 76/2006 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu  z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.

Výpočet stočného v případě, že odběratel má studnu, tedy vlastní zdroj, se určí dle směrných čísel (vyhláška 428/2001 – příloha zákona 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle počtu osob trvale žijících v dané nemovitosti. Tato čísla stanovuje vyhláška č. 120/2011Sb. Směnná čísla roční spotřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypuštěné odpadní vody za rok. Prakticky je to tak, že se vezme počet osob žijících ve společné domácnosti vynásobí se 35 m3.

Příklad: vlastní zdroj  - 4 osoby v domácnosti – 4 x 35m3 = 140 m3 stočného za rok.

Celé znění této přílohy naleznete ne webových stránkách Obce Ladná v sekci – Obec informuje a zde v dokumentech

Samotná výše stočného se stanoví z finanční analýzy, kde jsou zohledněny provozní náklady ČOV (přesné náležitosti kalkulace stanovují přílohy č. 19 a následující k vyhlášce č. 428/2001). V současné době se výše stočného v okolních obcích pohybuje od 35 – 45 Kč/m3.

        Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.

 

Související obecně závazné dokumenty:

·       Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

·       Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a jeho novely č. 76/2006 Sb.

·       Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

·       Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

·       ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti